Bangkok Spa Bangkok Spa

รู้จัก Aromachology ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหย

อโรมาโคโลจี คือ ศาสตร์ว่าด้วยอิทธิพลที่กลิ่นมีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ (Aromachology) นับเป็นศาสตร์แห่งการบำบัด

โดยการใช้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ (Essential oil) เพื่อปรับสมดุลของจิตใจ ทำให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย หรือกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดและความกังวล บรรเทาโรคซึมเศร้า และอาการป่วยทางจิตต่างๆ ช่วยทำให้มีพลัง รู้สึกสดชื่น เป็นการบำบัดทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

ปัจจุบันมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงผลของน้ํามันหอมระเหยต่อระบบประสาทส่วนกลางค่อนข้างมาก ในปี 1982 มีการบัญญัติศัพท์คําว่า Aromachology โดย Sense of Smell Institute(SSI) ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับผลทางจิตวิทยาที่เกิดจากการรับรู้กลิ่นของน้ํามันหอมระเหย เช่น ผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม การออกฤทธิ์ของสุคนธบําบัดต่อระบบประสาทส่วนกลางเป็นผลโดยรวมของการเชื่อมโยงระหว่างผลทางเภสัชวิทยาและผลทางจิตวิทยา โดยในปัจจบันมีการประยุกต์ใช้เรื่องสุคนธบำบัดในด้านต่างๆ เช่น นำมาผสมผสานเข้ากับการนวดสปาหรือนำมาใช้ในสปา เป็นต้น